Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, potrebno je da se legitimiše kao Prodavac. Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda ili Javnog beležnika.